Saturday, October 3, 2015

بازی هایت را سرم در آوردی


دنیـــآ...
بازی هایت را سرم در آوردی
گرفتنی ها را گرفتی
دادنی ها را ندادی
حسرت ها را کاشتی
زخم ها را زدی
دیگر بس است..
چیزی نمانده..
بگــذار آسوده بخوابم
محتـآج یک خواب راحتـم...!!

No comments:

Post a Comment