Tuesday, October 6, 2015

اس ام اس شب امتحان سری جدید

قانون پایستگی واحد :

واحد ها نه از بین میروند و نه پاس میشوند

بلکه از ترمی به ترم دیگر انتقال میابند !

No comments:

Post a Comment